Proteccio de dades

Responsable tractament de dades KUKURA VETERINARIS

 Jasmina Batlle Vilanova              NIF: 41530799 K

 Dir. postal:        Teulera, 37 .   17246 Santa Cristina d’Aro

Teléfon:                   972835981  

Correo electrònic:          protecciodades@kukuraveterinaris.com

 

L’RGPD preveu determinades obligacions de documentació dels tractaments per als responsables i els encarregats del tractament. D’acord amb l’article 30.1 del Reglament, cada responsable, i si escau el seu representant, ha de portar un registre de les activitats de tractament que es duen a terme sota la seva responsabilitat.

 

TRACTAMENT: Clients

 • Finalitat del tractament: Gestió de la relació amb els clients
 • Descripció de les categories de clients i de les categories de dades personals de clients: Persones amb les que es manté una relació comercial com a clients
 • Categories de dades personals: Els necessaris per al manteniment de la relació comercial. Facturar, enviar publicitat postal o per correu electrònic, servei postvenda i fidelització
 • D’identificació: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfons, adreça electrònica
 • Dades bancàries: per a la domiciliació de pagaments
 • Les categories de destinataris als que es van comunicar o de comunicar les dades personals: AIAC    Anicom
 • Quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades: Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats

 

TRACTAMENT: Videovigilància

 • Finalitat del tractament: Seguretat de les persones i béns
 • Descripció de les categories d’interessats i de les categories de dades personals dels interessats: Persones que accedeixin o intentin accedir a les instal·lacions
 • Categories de dades personals:  Imatges
 • Les categories de destinataris als que en cas necessari es comunicaran les dades personals: Cossos i forces de seguretat de l’estat
 • Quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades:  Un mes des de la seva gravació

Aquest document ha estat dissenyat per a tractaments de dades personals de baix risc d’on es dedueix que el mateix no podrà ser utilitzat per a tractaments de dades personals que incloguin dades personals relatives a l’origen ètnic o racial, ideologia política religiosa o filosòfica, filiació sindical, dades genètics i biomètrics, dades de salut, i dades d’orientació sexual de les persones així com qualsevol altre tractament de dades que comporti alt risc per als drets i llibertats de les persones.


Com a client vostè té dret a:

Prèvia presentació del seu document nacional d’identitat o passaport, els titulars de les dades personals (interessats) podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i portabilitat.

 • Per al dret d’accés es facilitarà als interessats la llista de les dades personals de què disposi juntament amb la finalitat per a la qual han estat recollides, la identitat dels destinataris de les dades, els terminis de conservació, i la identitat del responsable davant el que poden sol·licitar la rectificació supressió i oposició al tractament de les dades.
 • Per al dret de rectificació es procedirà a modificar les dades dels interessats que fossin inexactes o incompletes atenent als fins del tractament.
 • Per al dret de supressió es suprimiran les dades dels interessats quan els interessats manifestin la seva negativa o oposició al consentiment per al tractament de les seves dades i no hi hagi deure legal que ho impedeixi.
 • Per al dret d’oposició dels interessats hauran de manifestar la seva negativa al tractament de les seves dades davant el responsable, que deixarà de processar-sempre que no hi hagi una obligació legal que ho impedeixi.
 • Per al dret de portabilitat els interessats hauran de comunicar la seva decisió i informar el responsable, si escau, sobre la identitat del nou responsable a què facilitar les seves dades personals.